Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Lechii » Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów - tekst w przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać ! 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów w Europie już od wczesnej starożytności - tekst w przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać ! youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów w Europie już od wczesnej starożytności - tekst w przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać ! facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów w Europie już od wczesnej starożytności - tekst w przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać ! google+.png
☼ Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Wielka Lechia i  niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów - tekst w  przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać !

Celem niniejszego artykułu wstępnego i  następnych tekstów oraz filmów z  tej serii jest uporządkownie językoznawczych dowodów naukowych na istnienie naszej wielkiej słowiańskiej przeszłości i  zaprzeczenie tezie, jakoby Polska powstała dopiero 1000 lat temu. Owszem pod tą nową nazwą Polska powstała około 1000 roku naszej ery, ale było to państwo przekształcone z  centralnej części dawnej Wielkiej Lechii, naszego prastarego Imperium Lechitów. Polska zachowała częściowo kuturę, zasoby ekonomiczne, a  przede wszysytkim zasoby ludzkie, czyli nasz starożytny słowiański genotyp, dominujący w  Wielkiej Lechii. My Polacy jesteśmy potomkami Narodu Lechów - Panów Środka Europy. W  tej chwili spór o  istnienie lub nieistnienie Wielkiej Lechii, nazywanej również czasami mianem Imperium Lechitów moim zdaniem koncentruje się na dwu podstawowych kwestiach: 1) autochtonizmie lub allochtonizmie Słowian 2) udowodnieniu istnienia organizmu państwowego lub parapaństwowego Słowian zwanego w  literaturze polskiej Lechią, Wielką Lechią.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że dowody językoznawcze są jedynymi, które SAMODZIELNIE są w  stanie w  sposób ścisły i  całościowy przekonać nas do postawionej w  tytule tego artykułu tezy.

Dowody genetyczne, archeologiczne, z  tekstów pisanych oraz tak zwane inne dowody historyczne tylko potwierdzają to, co mówią lingwiści.

Żadna z  tych grup dowodów nie daje jednak tak całościowego obrazu historii Wielkiej Lechii, jak dowody językoznawcze.
---
Aby rozpocząć dalsze rozważania, na wstępie muszę, przynajmniej krótko, zdefiniować pojęcia Wielkiej Lechii i  Imperium Lechitów.

Lechia, która ze względu na swoją potęgę i  oddziaływanie kulturowe na całą Euroazję i  Afrykę Północną, nazywana jest czasami Wielką Lechią lub Imperium Lechitów, to historyczne, starożytne państwo, czy też, jeżeli ktos woli inną terminologię, zbiór skonfederowanych ze sobą plemiennych, rodowych słowiańskich tworów prapaństwowych.

Twory te, jak i  cała Lechia, nie mają odpowiedników w  dzisiejszym świecie, a  ich opis całościowy nie jest dostępny w  źródłach pisanych i  trzeba go szukać w  wielu rozproszonych zródłach historycznych, aby dokonać satysfakcjonującej nas syntezy.

Dlatego państwa, kraje, czy zorganizowane ludy skonfederowane w  ramach Lechii, a  trochę podobne do Greckich polis, będę nazywał w  tym tekście, w  zależności od kontekstu krajami, ludami, opolami, czy państwami właśnie.

Należy tu zauważyć, że greckie słowo polis pochodzi od nazwy słowiańskiej organizacji plemiennej, czyli opola.

Nie jest to przypadek, ponieważ, jak dalej pokażę kultura Grecji, Anatolii, Palestyny, czy północnych Włoch w  głębokiej starożytniści kształtowała się właśnie pod wpływem Słowian.

A słowiańskie opola, podobne do greckich polis, były małymi wspólnotami rodowymi o  ustroju demokratycznym i  niezwykle mocnych więzach rodzinnych i  rodowych.

Najważniejsze cechy charakterystyczne Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów, to:

- Wielki obszar, z  centrum na terenie dzisiejszej Polski i  części państw sąsiednich

- Czas istnienia Wielkiej Lechii, to okres od kilku tysięcy lat przed naszą erą do około roku 1000 naszej ery

- Bazowy zasięg kulturowo-administracyjny, obejmujący obszar dzisiejszej Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Ukrainy, państw Bałtyckich i  południowych państw słowiańskich. Ten podstawowy obszar zajmowany przez Imperium Lechitów można opisać przebiegiem rzek granicznych: Renu, Dunaju, Dniepru, a  nawet Wołgi oraz mórz: Bałtyku, Północnego, Adriatyku, Egejskiegi i  Czarnego.

- Kulturotwórczy, niezwykle mocny i  mało znany szerokiej publiczności, ale opisany przez naukowców, wpływ na cały obszar Euroazji i  Afryki Północnej

- Luźna, rozproszona struktura polityczna całego Imperium i  państw składowych, która zmieniała się na bardziej zwartą tylko w  przypadku zagrożeń zewnętrznych

- Powszechnie panujący ustrój demokratyczny, który zmieniał się w  system autorytarny (ale rzadko w  totalitarny) tylko w  przypadku i  na czas istnienia zagrożeń zewnętrznych

- Wspólna kultura i  język, który w  świetle najnowszych odkryć językoznawczych śmiało można nazwać językiem słowiańskim lub też bardziej asekuracyjnie językiem prasłowiańskim lub praariosłowiańskim.

- Powyższe cechy, a  szczególnie jednolitość kulturowa Lechii, powodowały niezwykłą w  dziejach świata samosterowalność tego tworu politycznego. Ta samosterowalność, to umiejętność naturalnego rozpraszania i  koncentrowania sił i  środków ekonomicznych, ludnościowych i  militarnych, w  zależności od sytuacji zewnętrznej.

- Skonfederowane w  ramach Wielkiej Lechii ludy i  narody słowiańskie, w  zapiskach kronikarzy nosiły bardzo różne nazwy, takie jak: Scytowie, Tocharowie, Agatyrsowie, Neurowie, Gelonowie, Sauromaci, Sarmaci, Antowie, Wenedowie, Germanie, Wandalowie, Geci, Goci, Gepidowie, Alanowie, Longobardowie, Hunowie, Awarowie i  tym podobne ludy, które łączył wspólny język, genotyp i  kultura.

- Język i  kultura narodów Wielkiej Lechii, zamieszkujących jej centrum, zmieniały się bardzo powoli i  płynnie. Były też bardzo ze sobą spójne.

- Narody i  ludy Wielkiej Lechii, zamieszkujące jej centrum, były oazami spokoju, pokoju i  demokracji.

- Narody i  ludy Wielkiej Lechii, zamieszkujące jej obrzeża, były bardzo bojowe i  zarządzane autorytarnie, ponieważ w  ten sposób chroniły one centrum administracyjne, kultutrowe i  ludnościowe Imperium.

- Narody i  ludy Wielkiej Lechii przez kilka tysięcy lat wpływały na i  budowały kulturę narodów sąsiednich, czyli na terenie Euroazji Zachodniej i  Afryki Północnej.

- Jednak ich obecność, poza terenem Wielkiej Lechii, nie była agresywna i  Słowianie, po pewnym czasie, rozmywali się wsród miejscowej ludności, pozostawiając jednak autochtonom swoje osiągnięcia kulturowe. Tak stało się na przykład z  ludami Tocharów, Filistynów, Hyksosów, Wenedów (w okolicy Wenecji i  w Bretonii), Fenicjan, Etrusków, Alanów, Wandali, Gotów, Ostrogotów, Wizygotów i  Longobardów.

- Wyjątkiem natomiast był odsłowiański lud Ariów indyjskich, którego odrębny, słowiański genotyp, dzięki wprowadzeniu systemu kastowego przetrwał do dzisiaj.
---
---
Pozostaje mi jeszcze wyjaśnić, skąd wiemy, że ludy kultur naddunajskich były słowiańskie?

Nie jest to główny temat tego artykułu, ale trzeba o  nim wspomnieć, ponieważ w  szkołach na całym świecie o  pochodzeniu Słowian uczy się jeszcze zgodnie z  kłamliwą, allochtoniczną teorią niemieckiego pseudoarcheologa, nazisty i  hosztaplera Gostafa Kossiny, która mówi, że Słowianie przybyli do Europy Środkowej dopiero około 1500 lat temu.

Zatrzymam się głównie przy Kulturze Vinca, ponieważ tożsamość etniczna dawnych ludów możemy poznać i  ocenić głównie przy pomocy tego, co potrafili do tej pory odkryć archeolodzy.

A w  wypadku Kultury Vinca odkrycia te są nie tylko niesamowite, ale też pozwalają określić jej mieszkańców, jako Słowian, czy jak kto woli Prasłowian.

Tym, co w  odróżnienu od innych kultur, pozwala określić narodowość, czy etnos Vincan, jest pismo, króre wydaje się, być wśród nich dość powszechnie stosowane.

Paleolingwiści Giancarlo T. Tomezzoli i  Reinhardt S. Stein w  swojej pracy "The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)" [2] odkryli nie tylko, że znany nam z  Biblii lud Filistynów porozumiewał się językiem protosłowiańskim, ale też, że jego pismo pochodziło w  linii prostej od pisma używanego w  Kulturze Vinca.

Badacze ci tłumaczą też, dlaczego zabytki pisma dawnych Słowian są tak rzadkie.

Najważniejsze ich tezy, to:

1) "…FIlistyni ze starożytnego Aszkelonu, albo Filistyni w  ogóle, byli prasłowiańskim plemieniem lub ludem, który mówił nieprzetrwałym do dzisiaj prasłowiańskim językiem, który to lud osiadł w  południowej części dzisiejszego Izraela, w  epoce żelaza, to znaczy na długo przed VII wiekiem naszej ery, który to okres jest powszechnie akceptowanym czasem przybycia Słowian do Europy Wschodniej. …" [1]

Czyli w  oryginale: "...that the Philistines of the ancient Ashkelon, or the Philistines in general, was a  Proto-Slavic tribe or people which spoke a  non-survived Proto-Slavic language, which settled in the south part of present Israel in the Iron Age, i.e. well before the VII century A.D. generally accepted period of the Slavs arrival in Eastern Europe. …" [1]

2) "… Inskrypcja wydaje się być napisana w  zaginionym jezyku prasłowiańskim. Wyjaśnia to dlatego, inskrypcja była prawidłowo rozpoznana, jako niesemicka (Cross & Stager, 2006) i  dlaczego nie była odczytana aż do dzisiaj, po prostu dlatego, że jej prasłowiański charakter nie został rozpoznany. …" [1]

Czyli w  oryginale: "…The inscription appears to be written in a  not survived Proto-Slavic language. This explains why the inscription was correctly recognized as non-Semitic (Cross & Stager, 2006) and why it remained un-deciphered up to now, i.e. simply because its Proto-Slavic nature was not identified. …" [1]

3) Pismo Filistynów pochodziło w  linii prostej z  naddunajskiej kultury Vinca, która rozwijała się w  Europie południowo-wschodniej od ok. 5500 do ok. 4000 p.n.e. i  od innych kultur naddunajskich.

"…Litery występujace na inskrypcji z  Aszkelonu, to znaczy litery alfabetu Filistynów, dobrze pasują do alfabetu cypro-minojskiego, który łączony jest z  alfabetami linearnym A  i linearnym B (Evans, 1961; Chadwick, 1987; Chadwick, 1995). Wszystkie trzy wymienione alfabety, a  więc i  alfabet Filistynów wydają się pochodzić ze znaków i  z alfabetów rozwiniętych w  kulturach Słowian Południowych: Gradesznica, Karanowo, Tartaria, Vinca, Turdosz, Valchi Dol i  w jaskini Magura (Stein & Tomezzoli, 2016) , z  powodu wpływów, jakie te kultury miały w  rejonie Morza Śródziemnego" [1]

Czyli w  oryginale: "… The characters in the Ashkelon inscription, i.e. the characters of the Philistine alphabet, adhere well to the Cipro-Minoan alphabet which is linked to Linear A  and Linear B alphabets (Evans, 1961; Chadwick, 1987; Chadwick, 1995) . All said three alphabets and consequently also the Philistine alphabet appear to descend from the characters and alphabets developed by the South Balkan cultures of Gradeshnitsa, Karanovo, Tartaria, Vincha, Turdosh, Valchi Dol and Magura cave (Stein & Tomezzoli, 2016) , because of the influences of said cultures towards the Mediterranean area. …" [1]

4) "…Charakter Filistynów, jako ludu prasłowiańskiego, nie jest zaskoczeniem, z  powodu obecności w  tym rejonie innych plemion lub ludów prasłowiańskich, ostatnio rozpoznanych przez kilku autorów, dzięki odczytaniu inskrypcji południowo-bałkańskich, minojskich i  pisanych alfabetem linearnym A, na podstawie ich podobieństwa z  współczesnymi, do dziś przetrwałymi językami słowiańskimi (Ambrozic, 2005; Serafimov, 2007; Serafimov & Perdih, 2009; Serafimov & Tomezzoli, 2011; Serafimov & Tomezzoli, 2012; Tomezzoli & Serafimov, 2013; Stein & Tomezzoli, 2016) . …" [1]

Czyli w  oryginale: "…The nature of the Philistines as Proto-Slavic people is not surprising because of the presence in said region of other Proto-Slavic tribes or peoples recently recognized by several authors through the deciphering of South Balkan, Minoan and Linear A  inscriptions based on their similarities with the present, surviving Slavic languages (Ambrozic, 2005; Serafimov, 2007; Serafimov & Perdih, 2009; Serafimov & Tomezzoli, 2011; Serafimov & Tomezzoli, 2012; Tomezzoli & Serafimov, 2013; Stein & Tomezzoli, 2016) . …" [1]

5) "…Niestety, większość starożytnych inskrypcji słowiańskich i  inskrypcji pochodzących od ludów jeszcze formalnie nieuznanych za Słowian, została utracona, ponieważ były napisane na bardzo nietrwałych materiałach, takich jak liście, drewniane tabliczki i  skóry zwierząt. Tylko w  niewielu przypadkach, obiekty te przetrwały, ponieważ napisane były na trwałych nośnikach, takich jak kawałki ceramiki, jak to miało miejsce w  przypadku inskrypcji 4.5, kamienne tablice, skały i  przedmioty metalowe. Dlatego, dopiero teraz, na podstawie tych przetrwałych inskrypcji mozliwym jest rozpoznanie obecności prasłowiańskich plemion lub ludów w  Europie i  na Środkowym Wschodzie w  starożytności. …" [1]

Czyli w  oryginale: "…Unfortunately, the most part of ancient Slavic inscriptions and inscriptions from peoples not yet formally recognized as Slavs, have been lost because written on perishable materials such as leaves, wooden boards and animal skins. Only in few cases, they survive, because written on non-perishable materials such as ceramic fragments, as in the case of the inscription 4.5, stone tablets, rocks and metal artifacts. Therefore, only now, on the basis of said surviving inscriptions it is possible to recognize the presence of Proto-Slavic tribes or peoples in Europe and Middle-Orient in the antiquity. …" [1]

Poza suchymi, naukowymi faktami w  narracji panów Giancarlo T. Tomezzoli'ego, Reinhardta S. Steina uderza ich aktywna postawa, zmierzająca do odkłamania historii i  pochodzenia dawnych i  współczesnych Słowian.

Widać jasno, że naukowcy ci zdają sobie sprawę z  ogromu zaniedbań i  stronniczości naukowców dotychczas badających historię starożytnych ludów słowiańskich.

Praca Giancarlo T. Tomezzoliego, Reinhardta S. Steina [1] zdecydowanie i  fachowo obala kilka negatywnych mitów dotyczących Słowian:

1) Mit o  przyjściu Słowian do Europy Środkowej dopiero w  VII wieku naszej ery.

2) Mit o  nieobecnosci Słowian w  basenie Morza Śródziemnego już w  głębokiej starożytności.

3) Mit braku pisma Słowian, a  zarazem ze znawstwem tematu autorzy wyjaśniają PRZYCZYNY małej ilości zabytków ich piśmiennictwa.

4) Autorzy, w  sprawie braku dużej ilości zabytków pisma Słowian, podają zarówno przyczyny fizyczne trudnosci ich odnalezienia, jak i  NIEWIARĘ naukowców, w  możliwość istnienia takiego pisma, i  w ten sosób obalają też bardzo popularny na Zachodzie i  w Polsce mit o  "oczywistym" prymitywiźmie Słowian, którzy według nich nie mieli prawa miec pisma.
---
Marian Nosal
Warszawa, … XI 2018 roku

Literatura:
1) Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein
The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)
https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=69428

Serdecznie zapraszam do artykułów i  filmów podających niezbite NAUKOWE dowody na istnienie Imperium Lechitów, które wkrótce pojawią się na kanale Youtube MarianNosalTV pod adresm https://www.youtube.com/channel/UCwZ300lEjY4pyTad-fJ2OWg/ oraz na moim Nowym Portalu Wolnych Słowian i  Wolnych Polaków pod adresem http://www.SlowianieiUkrytaHistoriaPolski.pl lub http://www.slowianie24.pl

zobacz:XXXXXhack#190

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów w Europie już od wczesnej starożytności - tekst w przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać ! youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów w Europie już od wczesnej starożytności - tekst w przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać ! facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów w Europie już od wczesnej starożytności - tekst w przygotowaniu - proszę jeszcze nie czytać ! google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal