Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Lechii » Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów » Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe z nazw Polski w różnych językach na istnienie Imperium Lechitów 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe z nazw Polski u naszych wschodnich sąsiadów na istnienie Imperium Lechitów youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe z nazw Polski u naszych wschodnich sąsiadów na istnienie Imperium Lechitów facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe z nazw Polski u naszych wschodnich sąsiadów na istnienie Imperium Lechitów google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Wielka Lechia i  niezbite językoznawcze dowody naukowe z  nazw Polski w  różnych językach na istnienie Imperium Lechitów

Byliśmy Lechitami, a  Polakami, Po-Lachami prawdopodobnie nas nazwano, być może właśnie PO LACHACH/LECHACH/LĘHACH. Poza tym narody mieszkające na wschód od Polski i  nierzymskochrześcijańskie nadal nazywają nas słowami wywodzącymi się od słowa Lechia (słowami zaczynającymi się na literę "L"). Tylko narody zachodnie, zachodniochrześcijańskie i  to dopiero od tak zwanego chrztu Polski nazywają nas Polakami (słowami zaczynającymi się na literę "P").

Są od tej reguły nieliczne wyjątki.

Ja znam dwa takie wyjątki.

Pierwszy to Węgrzy.

Dla od dawna rzymskochrześcijańskich Węgrów Polak, to NADAL Lengyel, a  Polska, to NADAL Lengyelország [1], [2].

Widać z  tego, że tradycyjne bliskie związki z  naszymi "bratankami" mają mocną podstawę i  tradycję również w  sferze języka, bo mimo na pewno mocnych nacisków z  Rzymu przez wiele wieków nadal nazywają nas słowami zaczynjącymi się na literkę "L".

Jednak ostatnio, z  powodu wielowiekowej antypolskiej i  antysłowiańskiej propagandy Węgrzy oficjalnie zaczęli Polaka nazywać Pólus.

Czyli zachodzi zmiana Lengyela na Pólusa.

I to jest oczywisty następny dowód na to, że byliśmy Lechami, a  Polakami nazwano nas później.

Podobnie w  języku ukraińskim obserwujemy zmianę ze słowa Lach w  słowo Полюс, a  w języku tureckim zmianę ze słowa Lehistan (Lahestan) w  słowo Polonya.

Zresztą w  wielu innych językach następują ciągle takie zmiany i  to ZAWSZE z  "L" na "P", czyli z  Lechii na Polskę, nigdy odwrotnie.

Inny wyjątek, to nazywanie Polski Lekhistanem [3] w  języku Żydów sefardyjskich.

Język ten jest bardzo podobny do języka hiszpańskiego i  nazywa się ladino.

Żydzi sefardyjscy mieszkali co prawda najczęściej na Zachodzie Europy, ale nie byli chrześcijanami, więc mogli nas nazywać, jak chcieli i  jak to wynikało z  ich starych ksiąg i  tradycji.

We wspólczesnych językach Polskę nazywa się na dwa sposoby.

Albo podobnie, jak u  nas (Polsko, Poland, Polen…), albo używając starej nazwy "Lechia" i  tworząc od tego starożytnego słowa odpowiedniki zgodne ze słowotwórstwem i  wymową tych języków.

Odpowiedniki te zaczynają się na "L", często na "Le", a  nawet na "Lechi…", jak to jest w  języku tureckim.

Przy czym kraje rzymsko-katolickie i  te, które Polskę poznały późno nazywają nas słowani zaczynającymi się od litery "P".

Zaś w  krajach historycznie z  nami związanych przed rokiem 966 n.e. i  nierzymskochrześcijańskich nazywa się nas słowami zaczynającymi się od litery "L".

Stąd łatwy wniosek, że nazwę Lechia odebrano nam siłą, w  okresie panowania pierwszych Piastów, czyli około roku 1000 n.e., kiedy na naszych ziemiach wprowadzano obrządek rzymsko-chrześcijański.

Jeszcze w  czasach wpływów chrześcijaństwa słowianojęzycznego (cyrylometodiańskiego i  bogomilskiego) byliśmy Lechią i  dopiero około roku 1000 staliśmy się Polską.

Poniżej podaję tłumaczenie wyrazów Polska i  Polak na różne języki narodów mieszkających na wschód od Polski.

Język polski - Polska / Polak lub dawniej Lęhia(Lechia) / Lęh(Lech)

Język węgierski - Lengyelország [1], [2] / Lengyel → Pólus [2]

Język litewski - Lenkija / Lenkas [2]

Język ukraiński - (?) /  Польща / Lach → Полюс [2]

Język rumuński Le(c)hia [1] / Leah - Lech (?)

Język turecki Lehistan [?] (Lahestan, (do 1918 r.)) / Leh (l. mn Lehce ?) → Polonya / kutup [kucup] [2]

"Lehistan/Löhüstan (لهستان) in Old Azerbaijani turkish" [1]

Język ormiański - Lahastan [1] / Lekh

Język perski, irański - Lehistan, a  wg. [1] "Lahestan/Lehestan (لهستان) in Persian" → (?) / Pole [2]

Język arabski - Lahestan → bulanda / alqutb [2]]

Język żydowski ladino - Lekhistan [3]

Również w  wielu innych wschodnich i  południowych krajach, takich jak Syria, Afganistan, Iran, Irak, czy nawet Albania słowo Lehistan jest natychmiast rozpoznawane, jako oznaczające współczesną Polskę.

Ja, w   przeciwieństwie do naszych "polskich elit", dumny jestem z  tego, że jestem Lachem-Lechem-Lęhem-Lenkasem-Lengyelem, podobnie jak jestem dumny z  tego, że mieszkam w   "tureckim" Lehistanie.

Nie mam z  tym problemu.

Bo Leh, to ja Polak, Pan, a  "stan", to tureckie słowo oznaczające "kraj".

Według Turków mieszkam więc w   kraju Lehów, w   kraju Panów, co bardzo mi odpowiada, bo przecież i  tak wszyscy w   Polsce tytułują się panami lub paniami.

Wszędzie u  naszych wschodnio-południowuch sąsiadów jesteśmy postrzegani jako Panowie, Lęhowie i  taką mamy tradycję.

Na koniec jeszcze bardzo ważna uwaga.

Tak zwani "polscy historycy" twierdzą, że słowo Lech/Lechia wymyślił i  powołał do istnienia polski "nacjonalista" oraz "fantasta", błogosławiony biskup Wincenty Kadłubek i  że to właśnie od niego nazwy Polski na literę "L" mogli wziąć nasi wschodnio-południowi i  nierzymskokatoliccy sąsiedzi.

Jest to oczywiste kłamstwo i  manipulacja, ponieważ PRZED Wincentym Kadłubkiem słowa Lech użył czeski kronikarz Kosmas, a  słowa Lach ruski kronikarz Nestor.

Jeżeli istnieli Lechowie / Lęhowie / Lachowie, to musiał też istnieć ich kraj, czyli Lechia.

Chyba, że mieszkali od razu w  Reichu, pod zaborami, okupacją Niemców, Sovietów lub w  UE :-)

Tak by niektórzy chcieli…

Wcześniejsze użycie słowa Lech/Lach przez Nestora i  Kosmasa, niż przez naszych kronikarzy, przy okazji całkowicie rozbija tezę "historyków polskich", którzy twierdzą, że tylko polscy kronikarze pisali o  Lechii.

Było zupełnie inaczej: wielu kronikarzy starożytnych i  średniowiecznych pisało o  Lechii, tylko nazywali ją Hiperboreją, Tartarią, Scytią, Sarmacją, Germanią, Wandalią, Związkiem Lugijskim lub Imperium Hunów, czy Słowian i  Awarów.

To były po prostu alternatywne dawne nazwy Lechii, używane przez pisarzy obcych.

Natomiast kluczowym jest fakt, że polska nazwa tego ludu i  państwa, czyli Lechici i  Lechia nie powstała w  sposób sztuczny w  Polsce, ale była używana przez naszych słowiańskich sąsiadów i  została zapisana WCZEŚNIEJ w  ich kronikach niż w  naszych!!!

Tak więc jeżeli ktoś Wam powie, że Kadłubek to fantasta, a  jego Lechia, to typowe średniowieczne fantazje, mające tylko wzmocnić nasze poczucie wartości, NIE WIERZCIE takiej narracji, bo to właśnie ona jest fałszywa i  promowana dopiero od około 200 lat za pieniądze zaborców Polski.

Aby mieć pewność, że to nie Kadłubek wymyslił Lechię i  Lechitów, podaję daty życia tych trzech kronikarzy:

Nestor (ros. ukr. Нестор), kronikarz ruski, mnich pieczerskiego monasteru w   Kijowie, urodzony około 1050, zmarły około 1114 roku.

Kosmas z   Pragi, to kronikarz urodzony około 1045, a   zmarły 21 października 1125.

Mistrz Wincenty Kadłubek urodził się około 1150 w   Kargowie lub Karwowie, a   zmarł 8 marca 1223 w   Jędrzejowie, a   więc żył i   tworzył po Nestorze i   Kosmasie.

Czy 100 lat różnicy między datami życia tych zagranicznych panów kronikarzy i  Wincentego Kadłubka to za mało, aby zauważyli ją "historycy polscy"?

Dlatego nazywanie błogosławionego biskupa Wincentego Kadłubka, przez niektórych "polskich profesorów" historii, "fantastą" i   osobą która z   niczego wymyśliła Lechię i   Lechitów jest zwykłą manipulacją i   kłamstwem naukowym.

Lechowie-Lachowie jak najbardziej istnieli i  byli potwierdzeni w   licznych źródłach historycznych.

Owszem, tych źródeł jest w  tej chwili stosunkowo mało, bo były niszczone i   palone, jak dzieła Jana Długosza za panowania jezuity, Zygmunta III Wazy, ale część z  nich jednak na szczęście przetrwała.

Dzieło Długosza przetrwało palenie na stosie tylko w   jednym egzemplarzu!!!

Gdyby nie ten przypadek, to nie wiedzielibyśmy nie tylko o   wspaniałości Lechii, ale nawet o   rozmiarach i  przebiegu bitwy pod Grunwaldem!!!

A ile takich wspaniałych kronik udało się tym jezuickim i  proniemieckim antypolakom zniszczyć?

Reasumując:

1) Nazywanie Polski Lechią, a  Polaków Lechitami jest do dzisiaj powszechne w  krajach leżących na wschód i  południe od Polski

2) Około 1000 lat temu nazwa ta została zamieniona na Polska/Polacy pod wpływem nacisków chrześcijaństwa rzymskiego

3) W  wielu krajach leżących na wschód i  południe od Polski w  ciągu ostatnich kilkuset lat następuje odchodzenie od nazw Lech/Lechia w  kierunku nazw Polak/Polska. Jest to proces ciągły i  nie obserwuje się zjawiska odwrotnego, co jest ważnym dowodem na naszą dawną Lechickość

4) Jedynymi narodamii rzymskokatolickimi, które nazywają nas Lechami/Lechią są Węgrzy i  Litwini. Moim zdaniem przyczyny takiego stanu rzeczy są trzy:
a) nasza dawna tradycyjna przyjaźń z  tymi narodami
b) znaczna odmienność ich języków od typowych języków Zachodniej i  Środkowej Europy
c) późne przejście na chrześcijaństwo Litwinów
d) znaczna odmienność językowa i  kulturowa obydwu narodów

5) Słowo Lech/Lach jest starym słowem, używanym też w  innych językach słowiańskich, a  nie tylko w  języku polskim. Szczególnie ważnym dowodem jest użycie słowa "Lechowie" w  czeskiej kronice Kosmasa. W  jego kronice słowa tego użyła czeska królowa Libuše (Libusza), córka Kroka (Kraka), prawdopodobnie młodsza siostra naszej, podobno "legendarnej" królowej Wandy.

Marian Nosal
Warszawa, 8 czerwca 2019 roku

Literatura:
1) Wikipedia The Free Encyclopedia
Lechia
en.wikipedia.org/wiki/Lechia
2) Google Translator
Polska, Polak
translate.google.com/
3) Kamil Dudkowski
O LACHACH krócej lub dłużej
zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/2018/09/o-lachach-krocej-lub-duzej.html


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe z nazw Polski u naszych wschodnich sąsiadów na istnienie Imperium Lechitów youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe z nazw Polski u naszych wschodnich sąsiadów na istnienie Imperium Lechitów facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Wielka Lechia i niezbite językoznawcze dowody naukowe z nazw Polski u naszych wschodnich sąsiadów na istnienie Imperium Lechitów google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal