Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Kultury archeologiczne » Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e.

Kultura Ceramiki Sznurowej (kultura toporów bojowych) pochodzi z  kręgu kultur naddunajskich. Występowała w  eneolicie, w   III tysiącleciu p.n.e. i  należałą do kręgu kultur naddunajskich. Kultura ceramiki sznurowej rozwijała się w  różnych obszarach od około 3200 r. p.n.e. - 2900 r. p.n.e. Jej wygaśnięcie na różnych obszarach, to daty 2300 r. p.n.e. do 1800 r. p.n.e.

Występowała na wielkich obszarach od Skandynawii po Alpy i  wschodnie Karpaty. Równoleżnikowo pomiędzy Renem a  środkową Wołgą. W  Polsce głównie na Śląsku, Pomorzu Zachodnim oraz w  południowej i  południowo-wschodniej Małopolsce. Kultura ta nastapiła na terenach zajmowanych poprzednio przez kulturę pucharów lejkowatych i  kulturę amfor kulistych.

"…Kulturę ceramiki sznurowej wyodrębniono początkowo na podstawie charakterystycznego sposobu zdobienia ceramiki za pomocą odciśniętego sznura, od którego przyjęła nazwę. Dawniej nosiła ona nazwę kultury toporów bojowych ze względu na dużą ilość toporów znajdowanych w  grobach. Obecnie za główny wyróżnik tej kultury uważa się cmentarzyska, na których znajdują się groby szkieletowe jednostkowe, w  których zmarli układani byli na boku a  ich ciała czasem posypywane były ochrą. Groby te często przykryte są kurhanami o  charakterystycznej konstrukcji. Na stanowiskach tej kultury znajduje się toporki przypominające odwróconą dnem do góry łódź, puchary esowate i  baniaste amfory. Naczynia zdobione odciskiem sznura, jako znacznik, mogą być cechą zawodną, gdyż zdobienie sznurem wykorzystywane było też przez inne kultury neolityczne funkcjonujące w  tym samym czasie. …" [1]

Kultura Ceramiki Sznurowej była związana z  ludnością o  charakterystycznych dla Słowian i  Staroeuropejczyków haplogrupach Y-DNA R1a oraz I1 i  I2. [6]

"…Cieszy też, że genetyka potwierdziła ciągłość jaką domniemywałem pomiędzy kulturami słowiańskimi widzialnymi od czasu Ceramiki Sznurowej i  Kultury Łużyckiej aż do czasów obecnych.

Jak na razie nie potwierdziła obecności R1a w  Kulturze Pucharów Lejkowatych. Czekam wciąż na to. …" [5]

Tożsamość społeczną wojowników kultury ceramiki sznurowej z  obszaru Małopolski zamierza zbadać w  pracy doktorskiej pan Rafał Piotr Skrzyniecki z  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu. [3]

W pracy [3] można też znależć ciekawe rozważania na temat wływu klimatu na rozwój lub załamanie się ( przeniesienie się ) kultur, w  tym kultury ceramiki sznurowej na ziemiach Polski i  Europy.

Teoria ta w  [3] przeciwstawiana jest teorii najazdu koczowników ze stepów na rolniczą cywilizację między Renem a  Dnieprem.

W pracy [4] można przeczytać, co słynny lingwista Mario Alinei sądzi o  tej kulturze:

"…W wielkim uproszczeniu – profesor w  oparciu o  językoznawstwo, antropologię, archeologię i  genetykę rozprawia się z  teorią późnego opanowania Europy przez przodków Indoeuropejczyków, którzy mieli napływać ze stepów południowej Rosji (tzw. teoria kurhanowa). Podważa też dogmat o  najeździe wojowników na rolnicze cywilizacje. Udowadnia, że przodkowie Indoeuropejczyków przybyli na Stary Kontynet już w  paleolicie z  Bliskiego Wschodu. Natomiast ich ekspansja była oparta na sztuce rolniczej, a  nie wojennej. Mario Alinei i  współpracownicy budują teorię ciągłości języków od paleolitu na obszarze odpowiadającym późniejszej kulturze ceramiki sznurowej w  całej Europie. Alinei w  swoich pracach podkreśla, że liczni genetycy niezależnie od siebie stwierdzili, iż 80% zasobów genetycznych Europejczyków sięga właśnie paleolitu…"

A także:

"…Ponadto uważa, że najbliższe słowiańskim języki bałtyckie mogły odgrywać ważną rolę w  rozpowszechnianiu kultury ceramiki sznurowej. Kultura ta była najprawdopodobniej pierwszą cywilizacją ogólnoeuropejską. Rozciągała się od południa Skandynawii aż po Alpy i  wschodnie Karpaty pomiędzy Renem a  środkową Wołgą. Zajęła większość terytoriów współczesnych Niemiec, Holandii, Danii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Czech, Słowacji, Szwajcarii, a  także północno-zachodnią Rumunię, północne części Ukrainy i  europejskiej Rosji oraz wybrzeża Norwegii i  południowe rejony Szwecji i  Finlandii. Kwitła od ok. 3000 r. p.n.e. do około 2000 r. p.n.e.. Najstarsze jej stanowiska znane są z  obszaru wschodnich Niemiec i  Polski, czyli stąd zaczęła się jej ekspansja. Włoski profesor skłania się do poglądu, że wszystkie neolityczne kultury Europy są albo bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych, albo powstały na ich gruncie, a  początek mogli im dać pierwsi indoeuropejscy rolnicy…"

Wybitny znawca Słowiańszczyzny, pan Czesław Białczyński rolę Kultury Ceramiki Sznurowej podsumował w  konkluzji [7]:

"Scytowie, Sarmaci, Amazonki, Ariowie Perscy i  Sanskryccy – wszystko to ma swoje korzenie w  kulturze ceramiki sznurowej = R1a + I2 + I1 = Prasłowianie.

Nie należy opierać się w  budowaniu wizji przeszłości na koncepcjach naukowych, które stoją na błędnych fundamentach o  nieistnieniu Słowiańszczyzny w  Starożytności. Ten podstawowy błąd ma decydujący wpływ na całą narrację."

Literatura:
1) Wikipedia
Kultura Ceramiki Sznurowej
pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ceramiki_sznurowej
2) Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski
Najdawniejsze dzieje ziem polskich, 1998
3) RUDAWEB.PL
Portret woja po trzecim uderzeniu Bonda
rudaweb.pl/index.php/2017/09/11/portret-woja-po-trzecim-uderzeniu-bonda/
4) RUDAWEB.PL
Słowianie – nadzwyczajny sukces, ciągłość i  stabilność w  Europie od tysiącleci
rudaweb.pl/index.php/2017/08/13/slowianie-nadzwyczajny-sukces-ciaglosc-i-stabilnosc-w-europie-od-tysiacleci/
5) Adrian Leszczyński - komentarz Czesława Białczyńskiego
GENETYCY NA TROPIE POCHODZENIA EUROPEJCZYKÓW, CZĘŚĆ 2
bialczynski.pl/2017/12/06/adrian-leszczynski-genetycy-na-tropie-pochodzenia-europejczykow-czesc-2/#comment-42145
6) RUDAWEB.PL
Lechickie najstarsze państwo Europy – Scytów więc Słowia
rudaweb.pl/index.php/2018/01/07/lechickie-najstarsze-panstwo-europy-scytow-wiec-slowian/
7) Czesław Białczyński
Komentarz pod postem
bialczynski.pl/2018/12/11/okiem-vrana-kaganat-plonacy-garniec-polnocy-ludzie-polnocniacy-polosi-awarowie-vii-wiek-p-n-e/#comment-51383zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal