Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Najciekawsze znaleziska archeologiczne 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski google+.png
☼ Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Osada metalurgów w  Bruszczewie

W miejscowosci Bruszczewo, koło Śmigla w  południowo-zachodniej Wielkopolsce archeologowie odkryli osadę obronną metalurgów. Bruszczewo to wyjątkowe stanowisko i  zmienia ono sposób naszego myślenia o  ludach zamieszkujących 4000 lat temu ziemie Polski i  środkowej Europy. Znajdowała się tam obronna osada datowana na wczesną epokę brązu (2000 p.n.e. - 1700, 1600 a  może nawet 1500 lat p.n.e.). [2], [8], [6] Osada ta jest o  co najmniej tysiąc lat starsza od Biskupina, a  skala założenia nie znajduje analogii w  całej Europie północnej. [2] Tak więc mamy w  Polsce największy taki ośrodek metalurgiczny na północ od Alp !!!. Mimo niskiego poziomu archeologii polskiej i  intensywnych poszukiwań w  innych krajach, podobnych ośrodków nie znaleziono nigdzie od Rosjii, poprzez Niemcy, Francję, Skandynawię, Wielką Brytanię, aż do Hiszpanii. [1]

Na podstawie badań genetyków, przeprowadzonych w  sąsiednich landach na terenie Niemiec, wydaje się, że ludność tej osady była lunością (pra)słowiańską i  legitymowała się typwo słowiańską ojcowską haplogrupą R1a.

Już w  latach sześćdziesiątych XX wieku warownia była przedmiotem zainteresowań archeologów.

Wtedy badania prowadzono przez trzy lata i  otrzymano pierwsze, jeszcze niepełne wyniki.

Ponownie archeolodzy pojawili się tam w  roku 1995 i  pracowali przez 20 lat, czyli do października roku 2015.

Warownia metalurgów w  Bruszczewie została uznana jako największa archeologiczna sensacja końcówki XX wieku.

Wydaje się, że obronna osada powstała, aby chronić producentów wyrobów metalowych i  ich warsztaty oraz magazyny.

Ze znalezisk wynika, że mógł tu także być ośrodek adminstracyjny i  centrum handlu o  zasięgu regionalnym, a  może nawet europejskim.

Stan zabytków w  Bruszczewie jest doskonały, ponieważ znalezisko znajduje się w  torfach, które chronią go i  przechowują artefakty, w  prawie niezmienionym stanie, od 4 tysięcy lat.

Osadę chroniły palisady i  konstrukcje plecionkowe a  także głęboka fosa.

W fosie znaleziono czaszkę, która po badaniach antropologicznych i  genetycznych może pomóc dokładniej scharakteryzować przynajmniej jednego mieszkańca warowni.

Miejmy nadzieję, że nie był to przybysz z  daleka, skazany na dekapitację, bo przekłamało by to wyniki badań :-)

"…4000 lat temu teren bruszczewskiej osady otoczony był z  trzech stron wodą, dzięki czemu stanowił idealne miejsce do osadzenia się ludności. … Osada była chroniona fosą o  4 metrach głębokości i  20 metrach szerokości. Infrastruktura wioski wskazuje, że społeczeństwo jak na tamte czasy było świetnie zorganizowane, a  jej budowa przemyślana i  uargumentowana…" [3]

"… miejsce miało fortyfikacje składające się z  fosy i  palisad dębowych. Fortyfikacje były wielokrotnie odnawiane, czego dowody są w  badaniach archeologicznych. W  Bruszczewie istniał warsztat metalurga, mimo że w  pobliżu nie było złóż ani cyny, ani miedzi. Znaleziony w  osadzie bursztynowy paciorek wskazuje na to, że Bruszczewo było na szlaku handlowym…" [8]

Istnieją różne doniesienia, co do ilości osób zamieszkujących osadę.

Naukowcy najczęściej twierdzą, że było to około 300 mieszkańców.

"… To było społeczeństwo świetnie zorganizowane. Budowa fosy szerokiej na metr i  długiej na dwadzieścia metrów wymagało wiele wysiłku (tu jakaś pomyłka - fosa była większa. przyp. MN). Tak samo jak ścięcie kilku tysięcy pni dębowych, zaostrzenie ich i  wbicie w  ziemię - mówił prof. Janusz Czebreszuk podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w  Urzędzie Miejskim Śmigla. - To nie była duża społeczność. Z  naszym obliczeń wynika, że miała około trzystu osób. To byli ludzie, którzy już cztery tysiące lat temu reprezentowali skomplikowane, prawie cywilizowane społeczeństwo. W  tym czasie równolegle rozwijała się kultura minojska i  mykejska w  Grecji…" [8]

"…W ostatnich sezonach archeolodzy badali mocno zniszczoną bramę, którą zlokalizowali dzięki prospekcji geofizycznej. Zachowały się pozostałości po budynku o  charakterze słupowym z  plecionkowymi ścianami, który znajdował się na wprost wejścia. W  tym miejscu okalająca osadę podwójna palisada dębowa miała przerwę. Wejście do osady znajdowało się w  miejscu, gdzie fosa przewężała się i  była przedzielona rampą…" [2]

Bruszczewo było też ośrodkiem handlu i  rzemiosł niekoniecznie związanych z  metalurgią:

"…W Bruszczewie leżącym w  rozlewisku rzeki Samicy odkryto wielki gród hutników, który był prawdopodobnie największym ośrodkiem wytwarzania brązu na północ od Alp. Był to przez wieki wielki ośrodek handlu (szlak bursztynowy) i  rzemiosła (garncarstwa, wyrobu narzędzi z  rogu, produkcji tkanin), który według prof. Janusza Czebreszuka z  Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu był pierwszą formą państwową w  naszym kraju — na dwanaście wieków przed Biskupinem. .." [7]

"…Osiedle ma powierzchnię 1,5 ha i  średnicę ok. 120 m. Leży w  powiecie kościańskim w  południowi-zachodniej Wielkopolsce. Jak na razie jest to najdalej wysunięta na północny-wschód w  Europie osada obronna z  tego okresu. Przypuszcza się, że podobne znajdują się na Dolnym Śląsku. W  Niemczech środkowych, w  ramach dużego programu poszukiwawczego podobnego założenia nie udało się odnaleźć…" [2]

Metalurdzy z  Bruszczewa produkowali broń i  ozdoby.

Odnaleziono miedzy innymi sztylety, toporki, naramienniki, naszyjniki, szpile i  bransolety. [1]

"…Wśród znalezisk były: kamienna forma odlewnicza, dysze, tygle, siekierki, sztylet, podkładki z  gliny na których kładziono gorące przedmioty. Znaleziska zinterpretowano jako pozostałości warsztatu metalurga z  wczesnej epoki brązu. Jest to ewenement na skalę europejską.

Dzięki zastosowaniu w  nowych badaniach wykrywacza metali naukowcy znaleźli kolejnych 50 przedmiotów z  brązu, zarówno silnie zużytych (np. sztylet), jak i  ledwie co wyciągniętych z  formy, na których widoczne były nadal szwy odlewnicze (np. okrągłe paciorki).

– Tak wczesnego, dużego, a  przede wszystkim długotrwałego warsztatu metalurgicznego jak dotąd nigdzie nie udało się w  Polsce zidentyfikować. Poprzednio popularny był pogląd o  wędrownych metalurgach, co stoi w  sprzeczności z  naszymi ustaleniami – mówi prof. Czebreszuk.

Obecne badania pozwoliły też ustalić, że całe umocnienia drewniane oraz konstrukcje domów wykonano za pomocą narzędzi brązowych, a  nie krzemiennych. .." [2]

Odkryta warownia zaliczona jest do zabytków Kultury Unietyckiej.

Kultura Unietycka występowała we wczesnej epoce brązu od 2300-1600 p.n.e. na terenie współczesnej Polski na Śląsku, Wielkopolsce, ziemi lubuskiej, Pomorzu i   Kujawach. Poza Polską na terenach Moraw, Czech, Słowacji i   Niemiec.

"Kultura unietycka około półtora tysiąca lat przed Chrystusem zaczęła przechodzić w  kulturę łużycką, która powszechnie uznawana jest za prasłowiańską. Najnowsze odkrycia genetyków świadczą, że również poprzedzające ją cywilizacje środkowoeuropejskie były tworzone przez ludzi o  takim samym pochodzeniu, a  ich potomkowie do dziś stanowią większość Polaków i  Serbołużyczan." [1]

"…W czasach kultury unietyckiej w   Europie Środkowej zaczęto wznosić rozbudowane konstrukcje kamienne i   drewniane, pojawiły się osady obronne i   wytwórczość metalurgiczna – stopy cyny i   miedzi, czyli brązu. Podstawą gospodarki była uprawa ziemi i   hodowla. Ludność zamieszkiwała osady otwarte, w   których wznoszono drewniane domostwa słupowe…" [1]

Nazwa Kultury Unietyckiej pochodzi od stanowiska w   miejscowości Únětice pod Pragą.

Po kulturze unietyckiej na obszarze Polski następuje kultura przedłużycka na zachodzie oraz kultura trzciniecka na wschodzie.

Wpływ na rozwój Kultury Unietyckiej miały kultura pucharów dzwonowatych oraz kultura ceramiki sznurowej.

Po kulturze unietyckiej pozostały charakterystyczne pochówki podkurhanowe, bogato wyposażane w   ceramikę oraz wyroby z   brązu.

Chowano w   nich mężczyzn, Kurhany miały średnicę do 42 m i   wysokość 8 m.

Najwięcej takich kurchanów jest w   Wielkopolsce w   okolicach Łęk Małych.

Nazywa sie je „wielkopolskimi piramidami”.

Kurhany pochodzą z  późnego okresu kultury unietyckiej (1700-1500 lat p.n.e.). [5]

Są też największym zespołem kurhanów w  Europie.

Na Ukranie istnieje podobny zespół, trochę większych, ale za to mniej licznych kurhanów.

Ukraińskie kurhany pochodzą też z  innej epoki.

Podobny kurhan – ale tylko jeden – datowany na ten sam okres czasu, znajduje się w  pobliżu Szczepankowic na Dolnym Śląsku. [5]

Należy podkreślić, że osadę obronną w  Bruszczewie i  „wielkopolskie piramidamidy” dzieli odległość zaledwie 7 kilometrów. [6], [8]

Prawdopodobnie obydwa ośrodki są pozostałosciami po tamtejszej niewzwykle wysoko rozwiniętej cywilizacji.

Polscy naukowcy nie oceniają jej jak zwykle zbyt wysoko, ale badacze niezależni podkreślają dobrą organizację społeczeństwa, wielkość założenia, a  przede wszystim poziom zaawansowania tej kultury w  porównaniu z  innymi współczesnymi ośrodkami w  Europie i  na świecie.

Na terenie osady w  Bruszczewie odnaleziono między innymi liczne używane i  świeżo wyprodukowane przedmioty z  brązu.

Odnaleziono nawet cały magazyn gotowych wyrobów z  tego metalu. [1]

Odkrycie świadczy o  wysokim stopniu rozwoju jego mieszkańców.

Nie tylko o  umiejętnościach metalurgicznych, na najwyższym ówczesnym światowym poziomie, ale także o  dobrej organizacji tego społeczeństwa.

Upadek osady naukowcy wiążą z  klęską ekologiczną spowodowaną nadmierną ingerencją w  przyrodę.

Okolica w  promieniu 3 kilometrów była wylesiona, a  w wodach sąsiadującego jeziora znaleziono larwy i  jajeczka pasożytów ludzkich oraz zwierzęcych, co może świadczyć o  skażeniu ekstrementami spływającymi z  warowni i  od okolicznej ludności. [2]

W tej chwili wykopaliska nie przedstawiają sie zbyt atrakcyjnie, ponieważ archeolodzy podczas wykopalisk odkryli zaledwie około 20 – 30% osady, a  następnie przywrócili teren do użytku rolniczego .

Dalsze badania przeprowadzą kolejne pokolenia naukowców.

Teraz dla archeologów najważniejsza jest troska o  to, co zostało w  ziemi.

Zachowanie skarbów z  przeszłości, którym udało się przetrwać 4000 lat w  torfie, zwłaszcza tych organicznych, zależy od warunków środowiska, a  szczególnie od wilgotności.

Istnieje potrzeba ciągłego monitorowania terenu znaleziska.

Prowadzi się dyskusje nad możliwością budowy na miejscu skansenu podobnego do tego w  Biskupinie.

Moim zdaniem mógłby się nazywać na przykład: "Świt metalurgii na ziemiach polskich", albo "Największy kombinat metalurgiczny na północ od Alp".

Ale najważniejsze w  tej chwili powinny być badania wydobytych przedmiotów, które pozwolą ustalić:

1) skąd kowale z  Bruszczewa brali surowce do swojej produkcji?

2) jakie powiązania łączyły ich z  budowniczymi "piramid wielkopolskich"?

3) Czy inne artefakty z  tej epoki, na przykład słynny dysk z  Nebry lub jego części nie były tu produkowane?

Nebra, to miejscowość w  Niemczech, leżąca na wschód od Lipska, czyli patrząc na mapę na wysokości naszego Bolesławca Śląskiego.

A dysk z  Nebry (niem. Himmelsscheibe von Nebra), to dysk z  epoki brązu, pochodzący z  miejscowości Nebra, w  kraju związkowym Saksonia-Anhalt w  Niemczech.

Badania znalezionych z  dyskiem przedmiotów pozwalają datować ten dysk na 1600 – 1500 lat p.n.e., ale mógł być też używany od 2000 roku p.n.e., czyli 4000 temu.

Marian Nosal
Warszawa, 30 października 2017

Literatura:
1) Rudaweb.pl
Gród kowali i  złoto-miedziany kalendarz
rudaweb.pl/index.php/2016/07/21/grod-kowali-i-zloto-miedziany-kalendarz/
2) Archeowieści Z  pasją o  przeszłości, Wojciech Pastuszka– 19 listopada 2008
Bruszczewo – osada prehistorycznych metalurgów
archeowiesci.pl/2008/11/19/bruszczewo-osada-prehistorycznych-metalurgow/
3) Śmigiel miasto wiatraków
Zakończono badania archeologiczne w  Bruszczewie
www.smigiel.pl/zakonczono_badania_w_bruszczewie.html
4) Marian Nosal, SlowianieiUkrytaHistoriaPolski.pl
Kultura Unietycka
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/kultury_archeologiczne/unietycka/index,pl.html
5) Wikipedia
Wielkopolskie piramidy
pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolskie_piramidy
6) BIALCZYNSKI.PL - komentarz Robert - 1 marca 2016 o  02:25
Wielki cmentarz wojenny sprzed 3.500 lat w  województwie lubuskim (Górzyca)!
bialczynski.pl/2016/02/29/smetarz-wojenny-sprzed-3-500-lat-w-wojewodztwie-lubuskim-gorzyca/
7) Mariusz Agnosiewicz
Starożytności polskie
www.racjonalista.pl/kk.php/s,9933
8) GAZETA KOŚCIAŃSKA 46/2015, 24 Lis 2015
Wyzwanie dla kolejnych pokoleń
www.koscian.net/Wyzwanie_dla_kolejnych_pokolen_,26970.html  •  

zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal