Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Narody i ludy słowiańskie » Goci 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Goci youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Goci facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Goci google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Goci

Goci, jak wykazały badania genetyczne, mieli charakterystyczną dla Słowian haplogrupę Y-DNA R1a1a-Z93 [2]. Wikipedia jeszcze podaje, że byli narodem germańskim, ale twarde dowody naukowe wskazują na ich porzynależność do narodów Ario-Słowiańskich. Teza o  ich germańskosci da się obronic, jeżeli przyjmiemy szerszą definicję tego rzymskiego i  średniowiecznego pojęcia: "Germanie jako wszystkie obce (dla Rzymian) ludy na wschód od Renu i  na północ od Dunaju".

Jak twierdzą archeolodzy Goci tworzyli lub współtworzyli Kulturę Wielbarską:

"…Na kulturę wielbarską wpłynęli w  znaczącym stopniu napływowi skandynawscy Goci i  Gepidzi, ale także ludność osiadła już wcześniej, czyli Wenedowie i  Rugiowie. Według archeologów Goci wędrując wzdłuż Wisły i  Bugu zasiedlali tylko pustki, respektując stan posiadania ludności tubylczej[1]. W  II i  III w. ludność kultury wielbarskiej w  wyniku ekspansji osadniczej na tereny zajęte przez ludność kultury zarubinieckiej dała początek kulturze czerniachowskiej...." [3]

Wyniki badań mtDNA wskazują ciągłość genetyczną mieszkańców Polski od co najmniej 2000 lat, czyli od czasów starożytnego Rzymu i  dotyczy to w  szczególności ludności Kultury Wielbarskiej. [4], [5]

O Gotach i  innych ludach słowiańskich ukazał się też swietny tekst na blogu RUDAWEB.PL [6].

Podaję obszerny cytat:

"…Skąd ci Goci?

Pytanie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ oryginalny tytuł napisanej po łacinie pracy Jordanesa to „Getica”, czyli getycka (opowieść), a  nie gocka czy gotycka. Różnica nie polega wyłącznie na zamianie literki „e” na „o”. Jest znacznie poważniejsza, bowiem Getami starożytni Grecy i  Rzymianie określali graniczących z  nimi Słowian, łącząc ich słusznie z  Trakami. Ten naród, nazywany również Dakami, był bezpośrednim następcą najstarszych cywilizacji Europy wywodzących się z  kultury Vinča. W  czasach przed agresją Rzymu (I w. p.n.e.) wchodził w  skład wspólnoty narodów prasłowiańskich. Tak było za Kraka I  (IV w. p.n.e.), a  także w  okresie rządów Leszka II Przemysła (I w. p.n.e.). Dopiero zabory Trajana (początek II w. n.e.) odcięły część Słowian między Karpatami a  Dunajem od ziomków znad Wisły. Jednak tak daleko posunięta agresja Rzymian w  następnych wiekach spowoduje nasilenie przeciwdziałań słowiańskich na wszystkich granicach z  Cesarstwem. Jednym z  elementów tej kontrakcji stały się wyprawy Getów, później nazwanych Gotami i  w konsekwencji opanowanie przez nich Rzymu.

Obecnie jednak nauka w  pierwszym rzędzie niemiecka, ale też anglosaska i  niestety w  dużej części polska, nie łączy Gotów ze Słowianami. Uważa się ich za Germanów w  sensie bismarckowskim, czyli ograniczającym ten termin wyłącznie do ludów mówiących językami kreolskimi wykształconymi po zmieszaniu się Celtów galijskich, Staroskandynawów i  Słowian Zachodnich na terenie dzisiejszych północno-zachodnich Niemiec.

Jak zawłaszczono dziedzictwo Słowian?

Sprawa jest od dawna wyjaśniona i  to przez polskich naukowców. Jednym z  pierwszych, którzy zwrócili uwagę na przyczyny tej mistyfikacji, był August Bielowski w  połowie XIX wieku n.e.. Dowodził wprost, że wszystkie „Getici” to nic innego, jak opisy dziejów słowiańskich, w  tym lechickich. Podobną opinię można znaleźć w  pracy Edwarda Zwolskiego z  1984 r. „Kasjodor i  Jordanes, historia gocka, czyli scytyjska Europa”. Polski profesor – historyk i  filolog klasyczny – nie poprzestaje na analizie Jordanesa, ale odwołuje się zwłaszcza do wcześniejszych przekazów Greków.

Zwolski zwraca uwagę na generalne zamieszanie w  greckiej i  rzymskiej historiografii w  zakresie używania nazwy Scytia, która jednak w  Europie obejmowała narody dziś powszechnie uznawane za słowiańskie. Na marginesie – u  Zwolskiego widać jakiś nieuzasadniony strach przed jednoznacznym używaniem terminu „słowiański”. Są Celtowie, Scytowie, Germanowie – tylko nie Słowianie. Zapewne to skutek dyktatu „poprawności kossinowskiej”.

Tak więc polski historyk pisze, że w  75 r. n.e. „Pliniusz wie, że na obszarze od rzeki Ister do Oceanu i  od pustkowi sarmackich do rzeki Vistla nazwa Scytowie przeszła niemal całkowicie w  nazwy Sarmatowie i  Germanowie. W  szczególności wie, że […] siedzą tam Wenedowie, Skirowie i  Bastarnowie, ale wszystkie ludy z  ziem od dolnego Istru po Borysthenes, tak plemiona sarmackie, jak i  trackich Getów czy Daków, jest nadal skłonny zwać Scytami. I  spokojnie przytacza poglądy uczonych helleńskich, jak Pytheas z  Massali, Hekataios z  Abdery i  Philemon, według których Scytia styka się na północy z  ziemią Celtycką i  nawet bursztynowa wyspa, Balkia, dziś duński Helgoland leży dzień drogi od scytyjskiego wybrzeża”. Z  kolei Tacyt nie pisze o  Scytach, ale o  Sarmatach, Ptolemeusz zaś odsuwa Scytów daleko na wschód – odnotowuje Zwolski, który pisze też: „Badacz helleński Strabon, urodzony w  tym samym roku, co August, nie odróżnia Scytów od Sarmatów, lecz już wódz Augusta, Agrippa, wnosząc z  Pliniusza, podkreśla, że w  Europie miano Scytowie przeszło na ogół w  miano Sarmatowie i  Germanowie, a  Pomponius Mela, za rządów Klaudiusza, systematycznie pisze Sarmacja tam, gdzie Herodot pisał Scytia”. …" [6]

I jeszcze:

"…Co by jednak nie było rzetelną relacją w  źródle Kasjodora, to współczesna nauka potwierdza analizy Bielowskiego i  Zwolskiego. W  szczątkach ludzkich – pozostałych po, przypisywanych Gotom, kulturach wielbarskiej i  czerniachowskiej – nie znaleziono cech antropologicznych ani genów staroskandynawskich. Wręcz przeciwnie, wszystkie dane wskazują na ludność słowiańską, najbardziej fizycznie podobną do średniowiecznych Polaków. …" [6]

I jeszcze:

"…W sprawie dowodów nauk ścisłych o  braku Staroskandynawów w  przypisywanych im kulturach na terenie ziem polskich – w  pracy z  2008 r. “Antropologia o  pochodzeniu Słowian” – Janusz Piontek, Beata Iwanek i  Sergey Segeda opisali m.in. wyniki badań szczątków ludzkich (przede wszystkim zębów), datowanych na okres tzw. wpływów rzymskich. Ich ustalenia są jednoznaczne. Populacje średniowiecznych Słowian zachodnich oraz populacje ludności kultury wielbarskiej (traktowane wbrew prawdzie przez archeologów jako populacje Gotów – grupy nie mającej związków genetycznych ze Słowianami), stworzyły jeden zbiór i  są pod względem cech odontologicznych nierozróżnialne. Antropolodzy wyraźnie podkreślili: „Wykazaliśmy bardzo wysokie podobieństwo biologiczne populacji ludzkich, zamieszkujących dorzecze Odry i  Wisły, od epoki brązu do średniowiecza”.
Do tego dochodzą prace genetyków polskich, rosyjskich, amerykańskich itd.. Sprawa jest już niemal aksjomatem. Chyba, że znajdzie się „staroskandynawski” niejednostkowy materiał genetyczny w  stanowiskach archeologicznych, ale na razie go brak. …" [6]

I jeszcze:

"…O nie„germańskości” Gotów mogą też świadczyć imiona ich władców:
Walamir (wuj Teodoryka) – Wałamir
Filimer – Filimierz
Gadaryk – Gadarzyk
Ermenryk – Żermęrzyk…" [6]

Bardzo polecam artykuł [6].

Literatura:
1) Wikipedia Wolna Encyklopedia
Goci
pl.wikipedia.org/wiki/Goci
2) Czesław Białczyński
Wyrok sądu: „Złoto Scytów” z  Krymu należy do Ukrainy, nie do Rosji!
bialczynski.pl/2016/12/15/wyrok-sadu-zloto-scytow-z-krymu-nalezy-do-ukrainy/
3) Wikipedia Wolna Encyklopedia
Kultura Wielbarska
pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_wielbarska
4) Anna Juras, Miroslawa Dabert, Alena Kushniarevich, Helena Malmström, Maanasa Raghavan, Jakub Z. Kosicki, Ene Metspalu, Eske Willerslev, Janusz Piontek
Ancient DNA Reveals Matrilineal Continuity in Present-Day Poland over the Last Two Millennia
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0110839
5) Wojciech Pastuszka, Archeowiesci.pl
Wyniki badań DNA wskazują ciągłość genetyczną mieszkańców Polski od czasów starożytnego Rzymu
historia.wp.pl/title,Wyniki-badan-DNA-wskazuja-ciaglosc-genetyczna-mieszkancow-Polski-od-czasow-starozytnego-Rzymu,wid,17000714,wiadomosc.html?ticaid=1184c2
6) RUDAWEB.PL
Goci – naród na królewskie zamówienie
rudaweb.pl/index.php/2017/03/24/goci-narod-na-krolewskie-zamowienie/


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Goci youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Goci facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Goci google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal