Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Słowian » Słowianie i niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie słowiańszczyzny w Europie już od wczesnej starożytności » Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od co najmniej 7000 lat 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od co najmniej 7000 lat youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od co najmniej 7000 lat facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od co najmniej 7000 lat google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i  R. S. Stein o  przebywaniu Słowian w  Europie już od około 7000 lat

Tekst ten jest częścią dłuższej pracy, pod tytułem: "Słowianie i  niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie słowiańszczyzny w  Europie już od wczesnej starożytności" i  stanowi jeden z  dowodów, na tezę zawartą w  powyższym tytule. Krótko wyniki prac paleolingwistów G. T. Tomezzoliego i  R. S. Steina można streścić tak: (pra)Słowianie pojawili się na rozległych przestrzeniach Europy już około 7 tys. lat temu. Używali już wtedy pisma i  mówili w  języku bardzo zbliżonym do współczesnych języków słowiańskich.

No właśnie: tak twierdzą badacze włoscy i niemieccy. A co na to nasi bohaterscy "naukowcy polscy"? Czy zabiorą w ogóle głos, czy jak zwykle pominą takie tezy i DOWODY milczeniem?
No właśnie:
tak twierdzą badacze włoscy i niemieccy. A co na to nasi bohaterscy "naukowcy polscy"?
Czy zabiorą w ogóle głos, czy jak zwykle pominą takie tezy i DOWODY milczeniem?

Najpierw należy wspomnieć, że w  wielu krajach, w  szkołach uczy się niestety jeszcze, o  pochodzeniu Słowian zgodnie z  kłamliwą, allochtoniczną teorią niemieckiego pseudoarcheologa i  hosztaplera Gostafa Kossiny, która mówi, że przybyli oni do Europy Środkowej dopiero około 1500 lat temu.

Kossina stworzył swoją kłamliwą teorię, bez żadnych na nią dowodów, i  na potrzeby najpierw niemieckiej, a  potem niemiecko-nazistowskiej agresywnej wobec Słowian propagandy.

A co na ten temat mówią współcześni czołowi badacze niemieccy i  włoscy?

Okazuje się, że paleolingwiści Giancarlo T. Tomezzoli i  Reinhardt S. Stein w  swojej pracy "The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)" [1] odkryli nie tylko, że znany nam z  Biblii lud Filistynów porozumiewał się językiem prasłowiańskim, ale też, że jego pismo pochodziło w  linii prostej od pisma używanego w  Kulturze Vinca.

Badacze ci tłumaczą też, dlaczego zabytki pisma dawnych Słowian są tak rzadkie.

Giancarlo T. Tomezzoli i  Reinhardt S. Stein reprezentują odpowiednio: Etno-Archaeological Observatory (Munich, Germany) i  Universiteit Utrecht (Uithof, Holland).

Najważniejsze ich tezy, to:

1) "…FIlistyni ze starożytnego Aszkelonu, albo Filistyni w  ogóle, byli prasłowiańskim plemieniem lub ludem, który mówił nieprzetrwałym do dzisiaj prasłowiańskim językiem, który to lud osiadł w  południowej części dzisiejszego Izraela, w  epoce żelaza, to znaczy na długo przed VII wiekiem naszej ery, który to okres jest powszechnie akceptowanym czasem przybycia Słowian do Europy Wschodniej. …" [1]

Czyli w  oryginale: "...that the Philistines of the ancient Ashkelon, or the Philistines in general, was a  Proto-Slavic tribe or people which spoke a  non-survived Proto-Slavic language, which settled in the south part of present Israel in the Iron Age, i.e. well before the VII century A.D. generally accepted period of the Slavs arrival in Eastern Europe. …" [1]

2) "… Inskrypcja wydaje się być napisana w  zaginionym jezyku prasłowiańskim. Wyjaśnia to, dlaczego, inskrypcja była prawidłowo rozpoznana, jako niesemicka (Cross & Stager, 2006) i  dlaczego nie była odczytana aż do dzisiaj, po prostu dlatego, że jej prasłowiański charakter nie został rozpoznany. …" [1]

Czyli w  oryginale: "…The inscription appears to be written in a  not survived Proto-Slavic language. This explains why the inscription was correctly recognized as non-Semitic (Cross & Stager, 2006) and why it remained un-deciphered up to now, i.e. simply because its Proto-Slavic nature was not identified. …" [1]

3) Pismo Filistynów pochodziło w  linii prostej z  naddunajskiej kultury Vinca, która rozwijała się w  Europie południowo-wschodniej od ok. 5500 do ok. 4000 p.n.e. i  od innych kultur naddunajskich, co potwierdza dalej podany cytat. Dlatego w  tytule niniejszego tekstu napisałem, że Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i  R. S. Stein mówią o  przebywaniu Słowian w  Europie już od około 7000 lat.

A oto ten cytat:

"…Litery występujace na inskrypcji z  Aszkelonu, to znaczy litery alfabetu Filistynów, dobrze pasują do alfabetu cypro-minojskiego, który łączony jest z  alfabetami linearnym A  i linearnym B (Evans, 1961; Chadwick, 1987; Chadwick, 1995). Wszystkie trzy wymienione alfabety, a  więc i  alfabet Filistynów wydają się pochodzić ze znaków i  z alfabetów rozwiniętych w  kulturach Słowian Południowych: Gradesznica, Karanowo, Tartaria, Vinca, Turdosz, Valchi Dol i  w jaskini Magura (Stein & Tomezzoli, 2016) , z  powodu wpływów, jakie te kultury miały w  rejonie Morza Śródziemnego" [1]

Czyli w  oryginale: "… The characters in the Ashkelon inscription, i.e. the characters of the Philistine alphabet, adhere well to the Cipro-Minoan alphabet which is linked to Linear A  and Linear B alphabets (Evans, 1961; Chadwick, 1987; Chadwick, 1995) . All said three alphabets and consequently also the Philistine alphabet appear to descend from the characters and alphabets developed by the South Balkan cultures of Gradeshnitsa, Karanovo, Tartaria, Vincha, Turdosh, Valchi Dol and Magura cave (Stein & Tomezzoli, 2016) , because of the influences of said cultures towards the Mediterranean area. …" [1]

4) "…Charakter Filistynów, jako ludu prasłowiańskiego, nie jest zaskoczeniem, z  powodu obecności w  tym rejonie innych plemion lub ludów prasłowiańskich, ostatnio rozpoznanych przez kilku autorów, dzięki odczytaniu inskrypcji południowo-bałkańskich, minojskich i  pisanych alfabetem linearnym A, na podstawie ich podobieństwa z  współczesnymi, do dziś przetrwałymi językami słowiańskimi (Ambrozic, 2005; Serafimov, 2007; Serafimov & Perdih, 2009; Serafimov & Tomezzoli, 2011; Serafimov & Tomezzoli, 2012; Tomezzoli & Serafimov, 2013; Stein & Tomezzoli, 2016) . …" [1]

Czyli w  oryginale: "…The nature of the Philistines as Proto-Slavic people is not surprising because of the presence in said region of other Proto-Slavic tribes or peoples recently recognized by several authors through the deciphering of South Balkan, Minoan and Linear A  inscriptions based on their similarities with the present, surviving Slavic languages (Ambrozic, 2005; Serafimov, 2007; Serafimov & Perdih, 2009; Serafimov & Tomezzoli, 2011; Serafimov & Tomezzoli, 2012; Tomezzoli & Serafimov, 2013; Stein & Tomezzoli, 2016) . …" [1]

5) "…Niestety, większość starożytnych inskrypcji słowiańskich i  inskrypcji pochodzących od ludów jeszcze formalnie nieuznanych za Słowian, została utracona, ponieważ były napisane na bardzo nietrwałych materiałach, takich jak liście, drewniane tabliczki i  skóry zwierząt. Tylko w  niewielu przypadkach, obiekty te przetrwały, ponieważ napisane były na trwałych nośnikach, takich jak kawałki ceramiki, jak to miało miejsce w  przypadku inskrypcji 4.5, kamienne tablice, skały i  przedmioty metalowe. Dlatego, dopiero teraz, na podstawie tych przetrwałych inskrypcji możliwym jest rozpoznanie obecności prasłowiańskich plemion lub ludów w  Europie i  na Środkowym Wschodzie w  starożytności. …" [1]

Czyli w  oryginale: "…Unfortunately, the most part of ancient Slavic inscriptions and inscriptions from peoples not yet formally recognized as Slavs, have been lost because written on perishable materials such as leaves, wooden boards and animal skins. Only in few cases, they survive, because written on non-perishable materials such as ceramic fragments, as in the case of the inscription 4.5, stone tablets, rocks and metal artifacts. Therefore, only now, on the basis of said surviving inscriptions it is possible to recognize the presence of Proto-Slavic tribes or peoples in Europe and Middle-Orient in the antiquity. …" [1]

Poza suchymi, naukowymi faktami w  narracji panów Giancarlo T. Tomezzoli'ego, Reinhardta S. Steina uderza ich aktywna postawa, zmierzająca do odkłamania historii i  pochodzenia dawnych i  współczesnych Słowian.

Widać jasno, że naukowcy ci zdają sobie sprawę z  ogromu zaniedbań i  stronniczości naukowców dotychczas badających historię starożytnych ludów słowiańskich.

Praca Giancarlo T. Tomezzoliego, Reinhardta S. Steina [1] zdecydowanie i  fachowo obala kilka negatywnych mitów dotyczących Słowian:

1) Mit o  przyjściu Słowian do Europy Środkowej dopiero w  VII wieku naszej ery.

2) Mit o  nieobecnosci Słowian w  basenie Morza Śródziemnego już w  głębokiej starożytności.

3) Mit braku pisma Słowian, a  zarazem ze znawstwem tematu autorzy wyjaśniają PRZYCZYNY małej ilości zabytków ich piśmiennictwa.

4) Autorzy, w  sprawie braku dużej ilości zabytków pisma Słowian, podają zarówno przyczyny fizyczne trudnosci ich odnalezienia, jak i  NIEWIARĘ naukowców, w  możliwość istnienia takiego pisma, i  w ten sposób obalają też bardzo popularny na Zachodzie i  w Polsce mit o  "oczywistym" prymitywiźmie Słowian, którzy według współczesnych mitomanów nie mieli prawa mieć pisma.

Marian Nosal
Warszawa, 30 XI 2018

Literatura:
1) Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein
The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)
www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=69428


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od co najmniej 7000 lat youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od co najmniej 7000 lat facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od co najmniej 7000 lat google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal