Słowianie i ukryta historia Polski

  in English  wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Historia Lechii » Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych - film MarianNosalTV 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

M E N U:
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych - film MarianNosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych - film MarianNosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych - film MarianNosalTV google+.png
☼ Bardzo proszę o  wsparcie tego projektu… kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Krótka definicja WIelkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i  zaawansowanych - film MarianNosalTV

Celem niniejszego filmu jest uporządkownie wiedzy o  naszej Ojczyźnie sprzed tak zwanego Chrztu Polski w  bardzo krótkiej formie. Potrzeba napisania tego tekstu wynika z  tego, że w  ciągu ostatnich 300 lat nauka światowa i  polska, pod wpływem przeważającej "naukowej" propagandy niemieckiej i  Zachodniej, w  sposób świadomy i  zorganizowanu zmieniła zupełnie obraz świata Słowian, a  szczególnie Polaków. [1], [2] Jeszcze 300 lat temu, w  nauce polskiej i  światowej, istnienie Lechii było pewnikiem, podobnie, jak wywodzenie pochodzenia Polaków od ludów takich, jak Sarmaci, czy Wandale. Ponieważ forma tego tekstu jest krótka, to nie będę mógł podać dokładnych dowodów na postawione tu tezy. Tych proszę szukać w  innych moich artykułach i  filmach, szczególnie tych z  serii: "Niezbite dowody naukowe na…". Potrzeba napisania tego krótkiego tekstu wynika z  tego, że wiele osób uważa, iż Imperium Lechitów, jeżeli istniało, to musiało być podobne do znanych nam dobrze i  wychwalanych na lekcjach historii zbrodniczych i  niewolniczych imperiów rzymskiego, perskiego, niemieckiego i  tym podobnych. A  tymczasem było zupełnie inaczej - Lechia była bytem niezwykle pozytywnym. Dlatego warto jest wiedzieć, czym nasza Lechia różniła się od nich i  co jej kultura wniosła do kultury światowej. A  że nie wszyscy są cierpliwi, tekst będzie krótki, ale treściwy.


https://youtu.be/P5KLKcyIkbM

Krótka definicja Wielkiej Lechii, naszego starożytnego Imperium Lechitów
Krótka definicja Wielkiej Lechii, naszego starożytnego Imperium Lechitów

W tym krótkim artykule chcę podać jak największą ilość odnośników do literatury, mojego i  innego autorstwa, która będzie rozwijała poszczególne zagadnienia i  podawała dowody na słuszność moich tez.

Na razie podaję, dla informacji, tylko kilka linków, bo nie wszystkie teksty są gotowe, jednak w  miarę czasu będę dodawał tu następne wartościowe pozycje i  lista ta będzie naprawdę długa…

Aby rozpocząć dalsze rozważania, na wstępie muszę, przynajmniej krótko, zdefiniować pojęcia Wielkiej Lechii i  Imperium Lechitów.

Lechia, która ze względu na jej potęgę i  oddziaływanie kulturowe na całą Euroazję i  Afrykę Północną, nazywana jest czasami Wielką Lechią lub Imperium Lechitów, to historyczne, starożytne państwo, czy też, jeżeli ktoś woli inną terminologię, zbiór skonfederowanych ze sobą plemiennych, rodowych słowiańskich tworów prapaństwowych.

Twory te, jak i  cała Lechia, nie mają odpowiedników w  dzisiejszym świecie, a  ich opis całościowy nie jest dostępny w  źródłach pisanych i  aby dokonać satysfakcjonującej nas syntezy, trzeba go szukać w  wielu rozproszonych zródłach historycznych.

Dlatego państwa, kraje, czy zorganizowane ludy skonfederowane w  ramach Lechii, a  trochę podobne do greckich polis, będę nazywał w  tym tekście, w  zależności od kontekstu, krajami, ludami, opolami, czy państwami właśnie.

Należy tu zauważyć, że greckie słowo polis pochodzi od nazwy słowiańskiej organizacji plemiennej, czyli opola.

Nie jest to przypadek, ponieważ, jak dalej pokażę, kultura Grecji, Anatolii, Palestyny [4], czy północnych Włoch w  głębokiej starożytniści kształtowała się właśnie pod wpływem Słowian.

A słowiańskie opola, podobne do greckich polis, były małymi wspólnotami rodowymi o  ustroju demokratycznym i  niezwykle mocnych więzach rodzinnych i  rodowych.

A oto najważniejsze cechy charakterystyczne Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów, w  telegraficznym/SMS-owym skrócie:

- Wielki obszar, z  centrum na terenie dzisiejszej Polski i  części państw sąsiednich

- W  polskich kronikach nasi dziejopisarze używali przeważnie nazwy Lechia, ale w  dziełach pisarzy obcych byliśmy nazywani Hiperboreą, Ludami Północy, Scytią, Sarmacją lub Tartarią Europejską, a  potem, już w  szczątkowej formie, występowaliśmy jako Związek Lugijski, Imperium Hunów, czy Awarów, jako Biała Chorwacja, jako Lachowie i  tym podobnie. Byty opisane tymi nazwami były, w  zależności od wiedzy autora, bardziej lub mniej zgodne z  tym, co było rzeczywiście. Nazewnictwo było różne, ale położenie geograficzne, kultura i  inne podstawowe cechy tego tworu kulturowo-duchowo-politycznego były ciągle bardzo podobne, lub wręcz takie same. Dlatego bardzo ważnym jest zrozumienie, że nie chodzi tu tylko o  słowo "Lechia", ale o  zrozumienie, czym naprawdę Lechia była.

- Czas istnienia Wielkiej Lechii, to okres od kilku tysięcy lat przed naszą erą do około roku 1000 naszej ery. Polskie kroniki datują Lechię na okres od około 3-4 tysięcy lat temu. Ale najnowsze naukowe odkrycia genetyków, lingwistów, antropologów fizycznych, religioznawców i  historyków zdają się wskazywać na to, że zorganizowane struktury Słowian na ziemiach naddunajskich, w  obrębie Odrowiśla i  nad Łabą istnieją już od co najmniej 7 tysięcy lat. [3], [4], [5].

- Podstawowy zasięg kulturowo-administracyjny Lechii, obejmował obszar dzisiejszej Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Białorusi, Ukrainy, części Rosji, państw Bałtyckich i  południowych państw słowiańskich. Ten podstawowy obszar zajmowany przez Imperium Lechitów można opisać przebiegiem rzek granicznych: Renu, Dunaju, Dniepru, a  okresowo nawet Wołgi, oraz mórz: Bałtyku, Północnego, Adriatyku, Egejskiegi i  Czarnego.

- Kulturotwórczy, niezwykle mocny i  mało znany szerokiej publiczności, ale opisany przez naukowców, wpływ na cały obszar Euroazji i  Afryki Północnej [3], [4]

- Narody i  ludy Wielkiej Lechii przodowały i  uczyły inne ludy rolnictwa, przemysłu i  organizacji społecznej. W  świadomości społecznej Słowianie i  praPolacy znani są głównie z  handlu bursztynem i  ewentualnie z  tak zwanych dymarek. A  tymczasem przodowali oni przez kilka tysięcy lat w  przemyśle chemicznym, kamieniarskim, metalurgicznym i  na przykład stoczniowym przez kilka tysięcy lat. W  tym okresie ziemie Lechii były też spichlerzem Europy.

- Luźna, rozproszona struktura polityczna całego Imperium i  państw składowych, która zmieniała się w  bardziej zwartą tylko w  przypadku zagrożeń zewnętrznych [6], [7].

- Powszechnie panujący ustrój wiecowo-demokratyczny, który zmieniał się w  system autorytarny (rzadko w  totalitarny) tylko w  przypadku i  na czas istnienia zagrożeń zewnętrznych [6], [7].

- Niezwykle pozytywna natura Słowian europejskich, wyrażająca się między innymi w  tym, że byli skrajnie słowni, nie dążyli do posiadania cudzej własności i  w odróżnieniu od innych ludów nie stosowali niewolnictwa [9].

- Niezwykłe poczucie Wolności, które powodowało, że Lechici byli wspaniałymi wojownikami, a  mimo swojej dobroduszności, uważani byli jeszcze przez kronikarzy średniowiecznych za ludy niezwyciężone.

- Wspólna kultura i  język, który w  świetle najnowszych odkryć językoznawczych śmiało można nazwać językiem słowiańskim lub też bardziej asekuracyjnie językiem prasłowiańskim lub prasłowianoaryjskim

- Powyższe cechy, a  szczególnie jednolitość kulturowa Lechii, powodowały niezwykłą w  dziejach świata samosterowalność tego tworu politycznego. Ta samosterowalność, to umiejętność naturalnego rozpraszania i  koncentrowania sił i  środków ekonomicznych, ludnościowych i  militarnych, w  zależności od sytuacji zewnętrznej [6], [7].

- Kres Wielkiej Lechii położyła dopiero, widoczna już w  starożytności, ale szczególnie narastajaca wśród Słowian Europejskich w  średniowieczu, tendencja do kłótni, sporów i  wojen wewnętrznych.

- Skonfederowane w  ramach Wielkiej Lechii ludy i  narody słowiańskie, w  zapiskach kronikarzy nosiły bardzo różne nazwy, takie jak: Hiperborejczycy, Ludy Północy, Ariowie [13], Scytowie, Tocharowie, Agatyrsowie [12], Neurowie, Gelonowie, Taurowie, Budynowie, Melanchlajnowie, Androfagowie, Massagetowie, Sauromaci, Sarmaci, Sakowie, Antowie, Wenedowie, Ilirowie, Dakowie, Trakowie, Lugiowie, Germanie, Wandalowie, Geci, Goci, Gepidowie, Alanowie, Longobardowie, Hunowie, Awarowie, Sklawenowie, Chrobatowie, Chorwatowie i  tym podobne ludy, które łączył wspólny język, genotyp i  kultura.

- Język i  kultura narodów Wielkiej Lechii, zamieszkujących jej centrum, zmieniały się bardzo powoli i  płynnie. Były też bardzo ze sobą spójne.

- Narody i  ludy Wielkiej Lechii, zamieszkujące jej centrum, były oazami spokoju, pokoju i  demokracji [6], [7].

- Narody i  ludy Wielkiej Lechii, zamieszkujące jej obrzeża, były bardzo bojowe i  zarządzane autorytarnie, ponieważ w  ten sposób chroniły one centrum administracyjne, kulturowe i  ludnościowe Imperium [6], [7].

- Narody i  ludy Wielkiej Lechii przez kilka tysięcy lat wpływały na i  budowały kulturę narodów sąsiednich, czyli na terenie Euroazji i  Afryki Północnej. I  tu najbrdziej znani byli jako Arjowie, czy Hyksosi.

- Jednak Słowianie, przebywając poza terenem Wielkiej Lechii, nie byli agresywni i  dlatego, po pewnym czasie, rozmywali się wsród miejscowej ludności, pozostawiając autochtonom swoje osiągnięcia kulturowe. Tak stało się na przykład z  ludami Tocharów, Ujgurów, Filistynów, Hyksosów, Wenedów (w okolicy Wenecji i  w Bretanii, a  nie na dzisiejszych ziemiach Polski), Fenicjan, Achajów [11], Etrusków, Alanów, Wandali (w Afryce, bo ci na terenie Polski pozostali), Gotów, Ostrogotów, Wizygotów i  Longobardów (w Italii).

- Wyjątkiem natomiast był odsłowiański lud Ariów Indyjskich, którego odrębny, słowiański genotyp, kultura i   częściowo język, dzięki wprowadzeniu systemu kastowego, przetrwały do dzisiaj w  Indiach [8]. Sanskryt zresztą jest najbardziej podobny do języków słowiańskich, a  szczególnie do języka polskiego.

- Innym przykładem starożytnego odsłowiańskiego i  odlechickiego ludu, którego pochodzenie jest udowodnione genetycznie, są Tocharowie, których mumie odnaleziono na pustymi Taklamakan, w  Chinach Zachodnich [10].

Na koniec serdecznie zapraszam do artykułów i  filmów podających niezbite NAUKOWE dowody na istnienie Imperium Lechitów, które częściowo już są, ale wkrótce w  nowej, bogatszej formie pojawią się:

- na kanale Youtube: "MarianNosalTV Słowianie i  ukryta historia Polski"pod adresem www.youtube.com/channel/UCwZ300lEjY4pyTad-fJ2OWg/

- na moim Nowym Portalu Wolnych Słowian i  Wolnych Polaków pod adresem: www.SlowianieiUkrytaHistoriaPolski.pl

- lub pod adresem alternatywnym: www.slowianie24.pl

Marian Nosal
Warszawa, 12 XI 2018 roku - 20 I  2019 roku

Literatura:
1) Marian Nosal
Nowa Historia Słowian
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_slowian/nowa_historia_slowian/index,pl.html
2) Marian Nosal
Nowa Historia Słowian, czyli co nowego w  WIelkiej Lechii, starożytnym Imperium Lechitów


3) Marian Nosal
Słowiańskie rondele w   Polsce, sprzed 7000 lat, niezbitym dowodem na istnienie Wielkiej Lechii, prastarego Imperium Lechitów
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/rondele_artykul/index,pl.html
4) Marian Nosal
Słowiańskie rondele w   Polsce, sprzed 7000 lat, niezbitym dowodem na istnienie Wielkiej Lechii, prastarego Imperium Lechitów - film MarianNosalTV
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/rondele/index,pl.html
5) Marian Nosal
Wielka Lechia i   niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/wl_i_n_jezykoznawcze_dowody_n/index,pl.html
6) Marian Nosal
Wielka Lechia oraz dlaczego historycy polscy zaprzeczają istnieniu Imperium Lechitów - film Mariana Nosala
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/wielka_lechia_oraz/index,pl.html
7) Marian Nosal
Wielka Lechia oraz dlaczego historycy polscy zaprzeczają istnieniu Imperium Lechitów cz. 2 - film Mariana Nosala
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/wielka_lechia_oraz_2/index,pl.html
8) Marian Nosal
Ludy Morza
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/narody/ludy_morza/index,pl.html
9) Mariusz Agnosiewicz
Slav czyli slave. O   tym jak najbardziej wolnościowy lud dał nazwę niewolnikom
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/ludzie/mariusz_agnosiewicz/slav_czyli_slave/index,pl.html
10) treborok
Mumie białych ludzi w  Chinach
treborok.wordpress.com/about/mumie-bialych-ludzi-w-chinach/
11) Marian Nosal
Achajowie
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/narody/achajowie/index,pl.html
12) Marian Nosal
Agatyrsowie
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/narody/agatrysowie/index,pl.html
13) Marian Nosal
Ariowie
slowianieiukrytahistoriapolski.pl/narody/ariowie/index,pl.html


zobacz:


Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych - film MarianNosalTV youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych - film MarianNosalTV facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i zaawansowanych - film MarianNosalTV google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal